Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van “OrthoVivo”, praktijk voor orthomoleculaire therapie (hierna: OrthoVivo), gevestigd te Rijen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51407191. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

OrthoVivo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Vortho zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen OrthoVivo en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OrthoVivo, voor de uitvoering waarvan door OrthoVivo derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen OrthoVivo en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. OrthoVivo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op OrthoVivo rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan OrthoVivo worden medegedeeld.
 4. OrthoVivo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door OrthoVivo of door OrthoVivo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt OrthoVivo zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie (direct), contant (direct) of overschrijving binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door OrthoVivo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. OrthoVivo is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente exclusief omzetbelasting.
 4. Indien OrthoVivo echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. OrthoVivo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OrthoVivo is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. OrthoVivo is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien OrthoVivo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OrthoVivo beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. OrthoVivo is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. OrthoVivo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. OrthoVivo zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OrthoVivo.

Artikel 5. Privacy

OrthoVivo zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover OrthoVivo daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.
  • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OrthoVivo, zal OrthoVivo in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor OrthoVivo extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij OrthoVivo anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart OrthoVivo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan OrthoVivo toerekenbaar is. Indien OrthoVivo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden OrthoVivo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OrthoVivo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OrthoVivo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OrthoVivo partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank van Zeeland-West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Orthomoleculair therapeut S. Slob-Verkaik is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie

Aanvullende algemene voorwaarden Metabolic Balance ®

 1. De maaltijdplanning en de daarbij behorende voedingsmiddelenlijst zijn gebaseerd op uw persoonlijke bloedwaarden en de door u verstrekte persoonlijke informatie en worden voor u persoonlijk samengesteld. Het delen hiervan met anderen zal voor hen niet hetzelfde effect hebben en kan hun gezondheid schaden. Het is niet toegestaan uw persoonlijke voedingsplan te publiceren of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.
 2. Aangeraden wordt om voor aanvang van uw programma uw huisarts te raadplegen. Gebruikt u medicijnen, heeft u een ziekte of aandoening of heeft u gezondheidsklachten, vraag dan eerst toestemming aan uw arts of behandelaar voordat u met het programma start. Als therapeut zal ik u nimmer adviseren te stoppen met uw medicijnen. U bent daar zelf, in overleg met uw huisarts, verantwoordelijk voor.
 3. Er kunnen geen garanties geven worden met betrekking tot gewichtsverlies en/of verbetering van uw gezondheid.
 4. Het complete programma, inclusief bloedtest, persoonlijk voedingsplan en volledige ondersteuning en begeleiding tot 18 maanden na het uitreiken van het voedingsplan (maximaal 7 consulten (waaronder intakegesprek)) en 3 e-mailcontactmomenten kost € 865,00 inclusief BTW. Het bedrag dient voor het uitreiken van het voedingsplan te zijn betaald (of de eerste termijn wanneer sprake is van termijnbetaling).
 5. Als uit de bloedtest blijkt dat u het programma niet kunt of mag volgen, zal het al door u betaalde bedrag onder aftrek van administratie- en laboratoriumkosten aan u terugbetaald worden. Als u na bloedafname om andere redenen besluit om van het programma af te zien of als u tijdens de looptijd van het programma stopt, moet u het volledige bedrag betalen en heeft u geen recht op teruggave van (een deel van) dat bedrag.
 6. Als u, nadat u hebt besloten tot aankoop van het voedingsplan, annuleert maar nog geen bloedonderzoek hebt laten doen breng ik u 10% van de kosten van het voedingsplan in rekening.
 7. Als een afspraak niet door kan gaan, zeg deze dan minimaal 24 uur van tevoren af. Dat kan persoonlijk, telefonisch of via e-mail. Doet u dit niet, dan ben ik genoodzaakt u € 50,00 voor de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 8. Voor termijnbetaling wordt een toeslag in rekening gebracht (€ 25,00). Ca. twee weken voor het verlopen van de termijn wordt een factuur gestuurd zodat het bedrag tijdig overgemaakt kan worden. Indien het verschuldigde bedrag niet op tijd is voldaan zal een herinnering worden verstuurd. Indien het bedrag 10 dagen na het verstrijken van de termijn nog niet is voldaan zal wederom een herinnering worden verstuurd. Voor deze herinnering worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien het verschuldigde bedrag 3 weken na de afgesproken datum nog niet is betaald zal de incasso uit handen worden gegeven en wordt de behandeling gestaakt.
 9. Mocht u, om welke reden dan ook, stoppen met het volgen van het programma, dan blijven de niet afgenomen consulten staan voor een periode van maximaal twee jaar. Deze consulten kunnen ook op een andere manier dan voor het Metabolic Balance programma worden ingevuld.